X

Denna webbplats använder cookies. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner detta. Mer information »

Oberoende Herbalife Medlemmen

 

Användarvillkor

LÄS IGENOM DESSA VILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER DENNA OCH ANDRA WEBBPLATSER SOM TILLHÖR HERBALIFE ELLER KÖPER PRODUKTER/TJÄNSTER FRÅN HERBALIFE.
Detta avtal (”avtalet”) görs mellan Herbalife International of America, ett företag hemmahörande i Nevada (”företaget”, ”vi” eller ”oss”) och dig. I avtalet anges de juridiska villkor som gäller vid din användning av denna och andra webbplatser som tillhör Herbalife samt de villkor som gäller vid köp och/eller användning av varor eller tjänster som tillhandahålls av Herbalife eller i samband med Herbalifes affärsmöjlighet (i följande text anges detta under samlingsnamnet ”Erbjudanden”). Avtalet innehåller även information om hur man gör för att bli Herbalife Medlem.
Din användning av Herbalifes webbplats (-er), inklusive alla sidor som ingår (går under samlingsnamnet ”webbplatsen”) samt all information, data, text, programvara, information, bilder, ljudfiler eller annat material (går under samlingsnamnet ”innehållet”) som finns på webbplatsen, eller din användning eller ditt köp av övriga erbjudanden innebär att du godkänner och framöver måste följa alla villkor som anges i detta avtal.
Om du inte är nöjd med webbplatsen eller andra erbjudanden kan du bara klaga mot detta genom att sluta använda webbplatsen eller erbjudandena, såvida andra villkor inte anges i stycke 6 i detta avtal (Herbalifes kundgaranti).

1. INSKRÄNKNINGAR
Vi förbehåller oss rätten att när som helst:

Alla förändringar av detta avtal träder i kraft med omedelbar verkan och meddelas dig via e-post eller på själva webbplatsen (går under samlingsnamnet ”meddelande”). Din användning av webbplatsen eller andra erbjudanden efter erhållande av ett sådant meddelande anses som ett godkännande av de genomförda förändringarna. Läs igenom avtalet då och då så att du håller dig informerad om dess senaste version.
Webbplatsen eller andra erbjudanden kan – delvis eller i sin helhet – förbättras, förändras eller upphöra helt enligt vårt eget gottfinnande. Alla förbättringar, tillägg eller förändringar av webbplatsen eller andra erbjudanden kommer att omfattas av detta avtal.
2. TILLGÅNG
Du måste ha en egen Internetuppkoppling och betala alla ev. avgifter för denna uppkoppling för att få åtkomst till webbplatsen. Du måste även själv anskaffa all den utrustning som krävs för att få tillgång till Internet. Du är ensamt ansvarig för inköp, inkoppling, installation, laddning, drift och underhåll av all hårdvara, mjukvara, alla telefontjänster (ledningar eller annat) samt Internetuppkoppling för att ansluta din dator till Internet samt alla därtill relaterade kostnader. Du har ensamt ansvar för att kontrollera att din hård- och mjukvara inte drabbats av virus eller andra liknande problem före användningen. Vi tar inget ansvar för ev. fel eller avbrott som kan uppstå om din hård- eller mjukvara drabbas av tekniska eller andra fel.

3. GILTIGHET
Du intygar och garanterar att du är minst 18 år gammal. Herbalifes produkter och Herbalifes affärsmöjlighet får inte marknadsföras, levereras eller säljas i andra länder är de som är godkända av Herbalife. En lista över dessa länder hittar du här: Godkända länder. Herbalife växer ständigt och blir tillgängligt på nya marknader. Kontrollera därför denna lista regelbundet.

4. OBEROENDE HERBALIFE MEDLEMMAR
Herbalifes produkter och tjänster tillhandahålls via Herbalifes nätverk av oberoende Medlemmar. Du behöver inte bli oberoende Medlem för att köpa Herbalifes varor eller tjänster. Om du är intresserad av att bli en oberoende Herbalife Medlem kan du ringa Herbalife på 08 - 517 619 157.

5. WEBBPLATSER SOM TILLHÖR OBEROENDE HERBALIFE MEDLEMMAR
En oberoende Herbalife Medlem kan ha en egen webbplats. Det är varje oberoende Medlems ansvar att säkerställa att innehållet på hans/hennes webbplats är korrekt och till fullo uppfyller alla Herbalifes regler, policys och rutiner, inklusive men inte begränsat till Herbalifes Medlemsregler, Herbalifes uppföranderegler, Herbalifes regler rörande Internet, postorderköp och värvning av nya kunder samt alla tillämpliga nationella och regionala lagar och regler. HERBALIFE ANSVARAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT FÖR INNEHÅLLET I ELLER SITUATIONER SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV DE OBEROENDE MEDLEMMARNAS WEBBPLATSER.

6. HERBALIFES KUNDGARANTI
Herbalife garanterar att alla produkter som bär Herbalifes namn håller hög kvalitet och intygar att produkten har tillverkats för att användas av konsumenter och uppfylla höga normer vad gäller färskhet och renhet. Vi känner oss säkra på att våra kunder kommer att uppleva att våra produkter är tillfredsställande på alla sätt. Om en slutkund emellertid av något skäl inte skulle vara helt nöjd med en Herbalife-produkt som han eller hon har köpt från en Herbalife Medlem kan konsumenten begära återbetalning från Medlemmen inom trettio (30) dagar från det datum då han eller hon har erhållit produkten. Kunden uppmanas att återlämna produkten, eller det som är oanvänt och återstår av produkten, till samma Medlem som produkten köptes av. Medlemmen måste ge konsumenten full återbetalning att användas vid köp av andra Herbalife-produkter eller en fullständig återbetalning av inköpspriset. Denna garanti begränsas endast av villkoren i vissa specifika garantier som medföljer eller förpackas tillsammans med somliga produkter och gäller inte för produkter som har fördärvats medvetet eller använts på fel sätt.

7. DIN INFORMATION OCH SEKRETESS
Om du lämnar information på webbplatsen samtycker du till att uppge korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter om dig själv och du samtycker till att underhålla och uppdatera uppgifterna vid behov. I enlighet med vår sekretesspolicy kan vi komma att vidarelämna alla uppgifter som du uppger på webbplatsen eller i andra sammanhang till tredje part. Mer information om detta hittar du i vår sekretesspolicy. Alla förändringar av sekretesspolicyn börjar gälla omedelbart efter att de har meddelats. Att använda webbplatsen eller andra erbjudanden efter det att du har fått ett sådant meddelande anses vara ett godkännande av dessa förändringar. Läs igenom avtalet regelbundet så att du håller dig informerad om dess senaste version.

8. UPPTRÄDANDE
Du ansvarar själv för allt innehåll som du skickar till oss. Du får inte använda webbplatsen, våra övriga erbjudanden eller information som du hittar på webbplatsen eller via våra övriga erbjudanden för att:

9. ANVÄNDNINGEN AV E-POSTADRESSER SOM TILLHANDAHÅLLS AV WEBBPLATSEN
När du använder en e-postadress som lämnas till dig på eller via webbplatsen eller via våra övriga erbjudanden – vare sig den går till en person eller ett företag – samtycker du till att:

10. VÅRA ÄGANDERÄTTIGHETER
Webbplatsen och våra övriga erbjudanden samt de program som används på webbplatsen och i samband med våra övriga erbjudanden innehåller information som skyddas av copyright, handelsmärken, lagar som skyddar affärshemligheter, servicemärken, patent och/eller andra äganderätter och lagar (går under samlingsnamnet ”lagar som skyddar immateriell egendom”) Lagar som skyddar immateriell egendom skyddar innehållet på denna webbplats, i våra övriga erbjudanden eller i sponsrade annonser. Dessa lagar skyddar även den information som du får via webbplatsen och genom våra övriga erbjudanden eller information som presenteras av annonsörer. Du samtycker till att inte förändra, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller skapa härlett material som baserar sig på webbplatsen eller våra övriga erbjudanden, vare sig i sin helhet eller delvis, utan att vi lämnat föregående skriftligt godkännande till detta.

11. ÄGANDERÄTT OCH BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN
©2003 Herbalife International of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Herbalife International of America äger och driver webbplatsen och/eller övriga erbjudanden tillsammans med andra enligt kontraktsmässiga avtal. Du får inte kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, publicera, överföra eller distribuera material från webbplatsen eller övriga erbjudanden på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd. Du får inte förändra något material som finns på webbplatsen eller övriga erbjudanden och du får heller inte använda något material för ett annat syfte. Du samtycker till att du genom att använda webbplatsen eller övriga erbjudanden inte på något sätt därigenom erhåller rättigheterna till någon immateriell egendom.
Vi ger dig en begränsad, icke exklusiv, icke överföringsbar, icke överlåtelsebar licens för att använda innehållet på webbplatsen med enda syfte att titta på webbplatsen eller övriga erbjudanden vid användning av Internet. I enlighet med denna licens får du inte göra tillfälliga eller permanenta kopior av webbplatsen eller övriga erbjudanden eller något innehåll på någon form av media, oavsett syfte. Vi överför inte äganderätten till någon form av innehåll till dig. Vi behåller alla rättigheter och äganderätter till samt anspråk på innehållet Du får inte sälja, vidaresälja, dekompilera, använda reverse engineering, demontera eller på annat sätt översätta någon del av programvaran inom webbplatsen eller övriga erbjudanden till en läsbar form. Du får inte överföra någon del av webbplatsen eller övriga erbjudanden till tredje part.
Herbalife, vår logotyp och namnet på de produkter som vi tillverkar, marknadsför, säljer eller distribuerar är handelsmärken och/eller servicemärken som tillhör Herbalife International of America, Inc. eller dess filialer. Alla övriga handelsmärken, servicemärken och logotyper som används på webbplatsen eller i samband med övriga erbjudanden tillhör respektive ägare.

12. PRESENTATION AV IDÉER
Om du skickar in idéer, förslag eller rekommendationer till oss har vi rätten att använda ditt inskickade material utan kostnad på ett sätt som vi anser lämpligt, inklusive publicering på Internet. Du får bara publicera idéer och material på webbplatsen om du har erhållit tillämplig copyright och andra tillstånd för publicering av materialet samt att du ger oss tillstånd att använda detta material utan begränsningar. Du samtycker till att du inte kommer att överträda eller gör intrång i tredje parts upphovsrätt, inklusive sekretess-, publicerings- och immateriella rättigheter som copyright eller varumärkesrättigheter.

13. REKOMMENDATIONER
De rekommendationer för produkterna eller affärsmöjligheten på vår webbplats eller övriga erbjudanden som publiceras av privatperson reflekterar dessa personers egna upplevelser, är av berättande karaktär och kan avvika från det genomsnittliga.

14. LÄNKAR
Vi kan komma att tillhandahålla länkar till webbplatser eller resurser som tillhör tredje part. Tillhandahållandet av dessa länkar innebär inte att vi stöder den information, produkt eller tjänst som presenteras via länken i fråga. Eftersom vi inte har någon kontroll över webbplatser eller resurser som drivs av tredje part kan vi inte hållas ansvariga för något innehåll – eller för din användning av innehållet – som återfinns på webbplatser eller resurser som drivs av tredje part.

15. FELAKTIGHETER
Även om vi försöker upprätthålla webbplatsens och övriga erbjudandens integritet lämnar vi inga garantier på att webbplatsen eller övriga erbjudanden är korrekta eller kompletta. Om du tror att du har upptäckt ett fel på webbplatsen eller i samband med våra övriga erbjudanden är du välkommen att kontakta oss på 020-79 51 47. Bifoga om är möjligt en beskrivning av felet, webbadressen där felet hittades och dina kontaktuppgifter. Vi vidtar skäliga åtgärder för att korrigera felen.

16. FRISKRIVNINGSKLAUSUL GÄLLANDE GARANTIER, BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Du samtycker till att inte hålla oss, våra styrelseledamöter, ledare, anställda, agenter, utvalda talespersoner, representanter, oberoende Medlemmar eller leverantörer ansvariga för någon direkt, indirekt, oavsiktlig, särskild, följande eller generell skada (inklusive exempelvis skadestånd för förlorade intäkter, förlorad goodwill och förlorad data), även om vi har blivit underrättade om att ovanstående kan komma att uppstå vid:

Härmed frånsäger du dig alla rättigheter rörande detta, oavsett om de baserar sig på kontraktsmässiga eller andra åtalbara skäl och även om vi har blivit informerade om att sådana skador kan komma att uppstå. Beroende på vilken jurisdiktion som gäller kan vissa av begränsningarna i detta avsnitt inte gälla dig.

17. SKADESTÅND
Du samtycker till att skydda och hålla Herbalife, våra styrelseledamöter, ledare, anställda, agenter, utvalda talespersoner, oberoende Medlemmar och representanter skadeslösa från och mot alla skadeståndsanspråk, skador, förluster, kostnader (inklusive rimliga kostnader för juridiska ombud) eller andra utgifter som kan uppstå direkt eller indirekt vad gäller:

Om vi lämnar in ett krav på skadestånd samtycker till du att inhämta och erhålla skriftligt tillstånd från oss innan du samtycker till att utbetala någon form av skadestånd till följd av sådant krav eller rättsutslag.

18. AVSLUT, FÖRÄNDRINGAR
Vi kan när som helst och av vilken anledning som helst välja att avsluta din användning och tillgång till webbplatsen eller övriga erbjudanden. Vi kan när som helst och av vilken anledning som helst välja att förändra eller avsluta tillhandhållandet av delar av eller hela webbplatsen eller övriga erbjudanden utan att meddela dig på förhand. Rätten att avsluta tillhandhållandet av webbplatsen eller övriga erbjudanden måste inte meddelas den avstängda parten i förväg. Du får inte hålla oss ansvariga för eventuella direkta, indirekta, oavsiktliga, speciella, konsekvensmässiga eller typiska skador som kan uppstå på grund av våra förändringar eller eventuella nedläggning av webbplatsen eller övriga erbjudanden eller på grund av att vi upphör att ge dig åtkomstmöjligheter till webbplatsen eller övriga erbjudanden.

19. GILTIG AMERIKANSK LAG
Om du väljer att få åtkomst till webbplatsen eller övriga erbjudanden från en plats som ligger utanför USA:s gränser ansvarar du själv för du uppfyller lokala lagar i de fall de programvaror som används på webbplatsen eller i samband med övriga erbjudanden lyder under amerikanska exportlagar. Ingen sådan programvara får lov att hämtas hem eller på annat sätt exporteras eller vidareexporteras (i) till (eller till en medborgare eller bofast i) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller annat land mot vilket USA har infört handelsrestriktioner, eller (ii) till någon som står på amerikanska finansdepartementets lista över blockerade personer (Specially Designated Nationals) eller amerikanska handelsdepartementets lista över blockerade personer (Table of Deny Orders). Genom att hämta hem eller använda denna programvara intygar och garanterar du att du inte befinner dig i, är kontrollerad av eller är medborgare eller bofast i något av de länder som finns angivna på dessa listor.
Vi förbehåller oss rätten helt enligt eget gottfinnande att begränsa webbplatsens eller övriga erbjudandens tillgänglighet till personer, geografiska områden eller jurisdiktioner.

20. ÖVRIGT
Detta avtal styrs av den amerikanska delstaten Kaliforniens lagar utan att hänsyn tas till motstridiga lagar. Alla tvister som uppkommer mellan dig och oss måste behandlas av delstatliga eller federala domstolar i Los Angeles i Kalifornien i USA. Även om en domstol finner att delar av detta avtal inte är giltiga fortsätter övriga delar av avtalet att gälla. Detta är hela avtalet mellan dig och oss rörande webbplatsen eller övriga erbjudanden och detta avtal ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal som kan ha gällt mellan oss. Du kan inte överföra dina rättigheter eller förpliktelser som anges i detta avtal till någon annan utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Vår eventuella underlåtenhet att vid någon tidpunkt lagföra någon som har brutit mot avtalet innebär inte att vi kommer att agera på samma sätt i framtiden. Rubrikerna i detta avtal är endast avsedda för att ge information och ingår inte i de juridiskt tillämpliga delarna av detta avtal.

Senaste revidering 29 juli 2003.

© 2003 Herbalife International of America. Alla rättigheter förbehållna.

 


DRIVS AV ENABLETM